Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van workshop.nl. Indien u gebruik maakt van workshop.nl geeft u automatisch aan dat u akkoord bent met deze algemene voorwaarden en de privacy statement van workshop.nl. Maak geen gebruik van workshop.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. workshop.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit.
Algemeen
Workshop.nl is een onderdeel van Dutch Magic BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30212917, BTW nummer NL815383897B01. Workshop.nl is een online advertentiesite voor alles wat te maken heeft met workshops. Bezoekers kunnen met gericht zoeken op een betreffende advertentie terecht komen, de informatie bekijken van de aanbieder en rechtstreeks een aanvraag bij deze aanbieder doen, zonder tussenkomst van workshop.nlWorkshop.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Workshop.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen workshop.nl en adverteerder/gebruiker, en ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.
 • De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door adverteerder en gebruiker
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Overeenkomst tussen aanbieder en workshop.nl

Elk bedrijf en iedere dienstverlener die in de evenementenmarkt begeeft kan een advertentie plaatsen op workshop.nl. De website is in verschillende overzichtelijke rubrieken ondergebracht. Advertenties plaatsen geschiedt op basis van een overeenkomst van 1 jaar. Al vanaf een bedrag van € 10,= exclusief 21% btw per maand kan een advertentie in de juiste rubriek geplaatst worden. Er zijn aanvullende mogelijkheden om een advertentie op onze site te optimaliseren, sterker naar voren te laten komen, op een prominente plek te plaatsen. Aan de aanvullende mogelijkheden zijn extra kosten verbonden (zie informatie bij “uitleg adverteren???)

Registratie, betaling en plaatsing advertentie

 • Het plaatsen van advertenties is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd en de advertentiekosten op voorhand voor de duur van 1 jaar heeft voldaan (via iDeal).
 • Aanmelden is uitsluitend mogelijk via het aanmeldformulier onder de knop
            “ADVERTENTIE PLAATSEN???”
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • Na registratie en het voltooien van de betaling zal de adverteerder op het opgegeven emailadres een mail ontvangen met de inlogcodes. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens.
 • Workshop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.

Met de verkregen inlogcodes kan adverteerder zijn eigen informatie en beeldmateriaal op de website uploaden en tevens op een later tijdstip wijzigen en beheren.

Overeenkomst tussen aanbieder en gebruiker

Workshop.nl biedt gebruikers en adverteerders de mogelijkheid om rechtstreeks met elkaar in contact te komen. Er vindt geen verdere bemiddeling en commissieberekening voor workshop.nl plaats nadat gebruiker en aanbieder een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan. Workshop.nl is tevens niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen gebruiker en aanbieder, noch verantwoordelijk voor enig geschil tussen gebruiker en aanbieder. Geschillen dienen opgelost te worden tussen gebruiker en aanbieder. U vrijwaart workshop.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Contacteren van adverteerder

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
 • e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van workshop.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Rechten/verplichtingen allesvoorevents.nl

 • Workshop.nl zal adverteerder gedurende de looptijd van de overeenkomst de advertentieruimte verlenen. Hiertoe zal workshop.nl na registratie en betaling van de advertentie aan adverteerder inlogcodes toekennen, waarmee van de advertentieruimte gebruik kan worden gemaakt.
 • Workshop.nl heeft het recht de programmatuur van de advertentieruimte van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Workshop.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de advertentieruimte.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij workshop.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Allesvoorevents.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Privacy

 • Gebruiker stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten einde de overeenkomst met workshop.nl uit te kunnen voeren.
 • Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
 • Voor het goed functioneren van de site verzamelt workshop.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan workshop.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiks-gemak van workshop.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
 • Omdat de medewerkers van workshop.nl dit voor zichzelf ook wensen, respecteert workshop.nl ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van workshop.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden.
  Workshop.nl levert informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt workshop.nl uw gegevens te verstrekken aan rechtshand-havers indien hiertoe naar het oordeel van workshop.nl rede toe is.
 • Workshop.nl verwijst naar andere websites Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Workshop.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
 • Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld iDeal, dan valt u onder de privacyregels van dienstverlener. Workshop.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Aansprakelijkheid

 • Adverteerder dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart adverteerder:
  – meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn;
  – dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn;
  – dat hij nimmer is veroordeeld wegens computermisdrijven, enig ander misdrijf of fraude;
 • Adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van een advertentie. Door het plaatsen van een advertentie geeft u workshop.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.
 • De adverteerder is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie, zoals deze op www.workshop.nl wordt getoond
 • Advertenties mogen onder geen beding inhoud bevatten die aanstootgevend, beledigend of duperend zijn.
 • Workshop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud van de advertentie.
 • Indien u een advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd. Er vindt geen restitutie plaats van het advertentietarief mocht dit van toepassing zijn.
 • Workshop.nl heeft het recht om, zonder opgave van reden, advertenties te wijzigen en/of te verwijderen!
 • Workshop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op workshop.nl.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of dienst
  De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto’s en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op de website.
 • Adverteerder vrijwaart workshop.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 • Adverteerders kunnen een link bij een advertentie plaatsen. Workshop.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. Gebruikers klikken op eigen risico op een link van adverteerders, waarmee de gebruiker automatisch de verplichting aan gaat dat hij/zij de betreffende website gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende website.
 • Workshop.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Workshop.nl doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan workshop.nl nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.
 • Misdragingen door gebruiker of adverteerder is ten strengste verboden en geeft workshop.nl het recht gegevens van beide partijen te verwijderen van de website.

Garantie

Workshop.nl garandeert niet:

 • dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
 • en, dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Onderhoud

Workshop.nl behoudt zich het recht voor de advertentieruimte tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de advertentieruimte en webservers van workshop.nl. Workshop.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens adverteerder gehouden zijn.

Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat workshop.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van  workshop.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 1 jaar (verlenging is uiteraard mogelijk).

Adverteerder zal twee maanden van tevoren op de hoogte gebracht worden dat de advertentie verloopt en de kans geboden krijgen om de advertentie te verlengen.

Beveiliging

Workshop.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Workshop.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Diversen

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Workshop.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door workshop.nl aangepast worden. Workshop.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Slotbepalingen

 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Partiële nietigheid:
  Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
  Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Workshop.nl is een onderdeel van:
Dutch Magic BV
KvK 30212917 – BTW NR NL8153833897B01

Postadres:
Pijlslaan 101
2014 TM Haarlem

Website: https://workshopnederland.nl

Email: contact@workshop.nl